„Skôr do dôchodku“ z úst pána Machynu je len teátrom po lehote

KOZ SR, konkrétne jej členský zväz OZ KOVO, v týchto dňoch zbierajú podpisy pod petíciu za skorší odchod do dôchodku. Myšlienka to grandiózna, no všetko však zvyčajne býva inak, než sa zdá.

O zvyšovaní dôchodkového veku sa začalo diskutovať už v júni 2012, kedy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Dôvodová správa návrhu obsahovala trefnú definíciu: „postupná, automatická úprava dôchodkového veku podmienená dynamikou vývoja strednej dĺžky života osôb v aktuálnom dôchodkovom veku, …“. Návrh bol následne schválený NR SR, ktorého ustanovenia, týkajúce sa zvyšujúceho veku odchodu do dôchodku mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2017.

K uvedenému návrhu zákona sa mala možnosť razantne vyjadriť už v roku 2012 aj KOZ SR. Pýtam sa, prečo tak KOZ SR a jej člen OZ KOVO neurobili už vtedy a teraz bojujú proti tomuto zákonu? Mali na to priestor na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR, tiež v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V rámci konania k návrhu zákona vzniesli len obyčajnú pripomienku k zvyšovaniu dôchodkovému veku, významnejšie však neprejavili svoj nesúhlas uplatnením zásadných pripomienok, ktoré by zákonite viedli k možnosti opakovaného stretnutia so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čo by bol s aktuálnou podporou širokého obyvateľstva, efektívnejší krok k dosiahnutiu požadovaného výsledku v podobe určenia vhodnej vekovej hranice pre odchod do dôchodku zamestnancov.  Svoj opatrný názor prejavili len vo svojom politickom Stanovisku:
KOZ SR nepovažuje za potrebné zaoberať sa problematikou zvyšovania dôchodkového veku v tomto Návrhu zákona, keďže príslušné ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť až v roku 2016. Navrhnutý spôsob zvyšovania veku odchodu do dôchodku pôsobí veľmi zneisťujúco a traumatizuje spoločnosť. KOZ SR nesúhlasí s navrhnutým spôsobom stanovovania veku odchodu do dôchodku a požaduje väčší časový priestor na odbornú diskusiu aj informovanie verejnosti o zmenách v dôchodkovom veku v budúcnosti.
Súčasne KOZ SR žiada, aby sa pri vytváraní konštrukcie ďalšieho zvyšovania dôchodkového veku širšie riešila aj problematika skoršieho odchodu do dôchodku, najmä pre pracovníkov v povolaniach so zdravotným rizikom a aby sa k tomu prispôsobili podmienky nároku na dôchodok z doplnkového dôchodkového poistenia (z tzv. III. piliera).

Žiť 5 rokov s presnou informáciou, že príde 1. január 2017 a začne sa s predlžovaním veku odchodu do dôchodku, musí byť úmorné. Až „obdobie jesene“ po 5 rokoch podnietilo OZ KOVO k odhodlaniu bojovať za presné a predvídateľné zákonné stanovenie hranice odchodu do dôchodku. Úsmevné je, že všetci tí, ktorí sa dlhodobo zaoberáme problematikou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia sme účastní diskusie o zmenách existujúceho systému zavedeného v roku 2012, ktorá smeruje k „zastropovaniu“ veku odchodu do dôchodku vo veku 64 rokov. Presne to, čo hlučne a narýchlo teraz požaduje OZ KOVO. Preto veľkolepá kampaň, pripravovaný pochod a zhromaždenie, neústupné a razantné frázy od predstaviteľov OZ KOVO. Víťaz vopred pripravený.

Som za pevné a presné legislatívne stanovenie výšky odchodu do dôchodku. Som za vytvorenie možností pre skorší odchod bez krátenia výšky dôchodku. Pridám sa k potrebe vytvorenia takého mechanizmu, ktorý bude zohľadňovať zdravotný stav zamestnancov, rizikové práce, a tiež ženy z pozície ich rolí matiek, pretože vo veľa štátoch EÚ je ich odchod do dôchodku nižší než u nás.  Som aj za navyšovanie dôchodkov, nech majú naši ľudia plnohodnotnejší život v neskoršom veku. Ale načo veľkolepý teáter, keď karty sú už dávno rozdané?

Zoroslav Smolinský