Vo Volkswagen Slovakia dohodli kolektívnu zmluvu zameranú na zabezpečenie budúcnosti

BRATISLAVA – Volkswagen Slovakia (VW SK) a odborová organizácia Moderné odbory Volkswagen (MOV) sa dohodli na novej kolektívnej zmluve s platnosťou štyri roky (do 31. 8. 2023). Týmto sociálni partneri preukazujú stabilitu a pripravenosť spoločnosti na zabezpečenie budúcnosti. V kolektívnej zmluve bolo dohodnuté postupné zvyšovanie tarifných miezd, ako aj päťročná garancia zamestnanosti.


„Teší ma, že sme spolu s odborovou organizáciou dokázali viesť konštruktívne a férové rokovania a prostredníctvom ich výsledku vysielame koncernu Volkswagen pozitívny signál, že patríme medzi stabilné a konkurencieschopné závody. Výsledok kolektívneho vyjednávania reflektuje spoluzodpovednosť odborov a podniku za budúcnosť našej spoločnosti,“
uviedol Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia. „Uzavretie novej kolektívnej zmluvy zahŕňajúcej garanciu zamestnanosti a postupné zvyšovanie miezd je jedným z kľúčových pilierov Plánu 2025, ktorý sme predstavili na začiatku roka,“ dodal.

„Dohodnutím novej kolektívnej zmluvy sme zabezpečili naďalej dobré pracovné podmienky pre zamestnancov, a to v obzvlášť náročných časoch, v ktorých sa automobilový priemysel a VW SK momentálne nachádzajú. V dôsledku zmenených rámcových podmienok je súčasná situácia v závode aj celom koncerne oveľa zložitejšia ako v uplynulých rokoch. Zabezpečenie garancie zamestnanosti a stabilita pracovných miest sa preto stali na najbližšie roky prioritou, a to najmä pri udržaní dobrých pracovných a mzdových podmienok, ktoré sme dosiahli v predchádzajúcich kolektívnych vyjednávaniach. Táto naša dohoda môže byť inšpiráciou aj pre iné podniky,“ zdôraznil predseda MOV Zoroslav Smolinský.

 

Dohoda o kolektívnej zmluve platnej od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2023 zahŕňa nasledovné významné body:

 

  • Garancia zabezpečenia zamestnanosti a nástroje flexibility

V novej kolektívnej zmluve bola dohodnutá garancia zabezpečenia zamestnanosti do budúcnosti. Cieľom vedenia spoločnosti, ako aj odborovej organizácie je posilniť status sociálne zodpovedného zamestnávateľa s vplyvom na tisícky slovenských rodín, ktoré sa naň môžu spoľahnúť aj v náročnom období. Výsledkom je dohoda o zabezpečení zamestnanosti na najbližších 5 rokov, v rámci ktorej sa spoločnosť zaviazala neuplatňovať skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov a nadbytočnosti. V oprávnených situáciách bude zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou využívať pre zachovanie zamestnanosti vopred odsúhlasené nástroje flexibility ako skrátený pracovný týždeň, konto pracovného času či náhradu mzdy v prípade prekážky na strane zamestnávateľa.

  • Postupné každoročné zvyšovanie tarifných miezd v štyroch krokochjednorazové platby pre všetkých tarifných zamestnancov VW SK v jednotnej výške:

 Zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o 3,5 % (v prepočte 41 € v priemernej tarifnej triede 6) a jednorazová platba vo výške 350 € k 1. 9. 2019.

  • Zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o ďalších 4,2 % (v prepočte 51 € v priemernej tarifnej triede 6) a jednorazová platba vo výške 250 € v roku 2020.
  • Zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o ďalších 4,5 % (v prepočte 57 € v priemernej tarifnej triede 6) v roku 2021.
  • Zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o ďalších 4,5 % (v prepočte 59,50 € v priemernej tarifnej triede 6) a jednorazová platba vo výške 200 € v roku 2022.

 Medzi najvýznamnejšie body dohodnuté v novej kolektívnej zmluve patrí aj predĺženie prestávky v práci o platených 5 minút. Všetky doteraz dohodnuté výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy zostávajú zachované.