Súd predbežne zakázal OZ KOVO nakladať s majetkom bývalej ZO OZ KOVO

Vážená novinárska obec,

radi by sme vás informovali, že Okresný súd Bratislava IV vo veci odvolania členov výboru likvidovanej odborovej organizácie ZO OZ KOVO VW* zo dňa 10. februára 2017 rozhodol v prospech členov výboru likvidovanej odborovej organizácie.

V zmysle uznesenia súdu nová konsolidovaná ZO OZ KOVO VW nie je oprávnená nakladať s financiami pôvodnej odborovej organizácie.

„Naším principiálnym cieľom je chrániť odborárov vo Volkswagene a ich majetok, ktorí patrí iba členom odborov. Považujeme za samozrejmé, že majetok odborárov patrí im a nikomu inému. Hoci predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím súdu o samotnom spore o majetok odborov, v závere bude najdôležitejšie, ako súdy rozhodnú vo veci samej. Teda či postup zvolený Emilom Machynom a jeho nárokovanie na cudzí majetok je v poriadku,“ povedal Zoroslav Smolinský.

Súd v uznesení o uložení predbežného opatrenia skonštatoval, že predmetné finančné prostriedky sú tvorené výlučne členskými príspevkami členov odborov, ktorým hrozí, že v dôsledku konania OZ KOVO sa majetku členov odborov ujmú osoby, ktoré neboli členmi odborov právoplatne zvolené a ktoré nepodliehajú ich kontrole.

Radi by sme zdôraznili, že naďalej trváme na tom, že majetok ZO OZ KOVO VW bol vytvorený členmi odborovej organizácie a preto patrí len im a nikomu inému. Drvivá väčšina bývalých členov ZO OZ KOVO VW sa slobodne rozhodla prestúpiť do Moderných odborov Volkswagen, na znak nesúhlasu s konaním OZ KOVO a nemôžu byť za to takto potrestaní. Nikdy sme nedostali žiadne peniaze z centrály OZ KOVO. Práve naopak, my sme štedro na chod centrály OZ KOVO prispievali.

 

*členovia výkonného výboru likvidovanej – pôvodnej – odborovej organizácie ZO OZ KOVO VW prešli do novej Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Vedenie likvidovaných odborov ZO OZ KOVO VW bolo tvorené predsedom Zoroslavom Smolinským a podpredsedníčkou Jolanou Julkeovou, ktorí sú dnes štatutármi novej odborovej organizácie Moderných odborov Volkswagen.